Peaceful Truth (ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အမွန္တရား)အေၾကာင္း
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ပါ၀င္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား -

၁။ ေကာလာဟလ အစီရင္ခံျခင္း -
Peaceful Truth ၀ဘ္ဆုိက္ အသုံးျပဳသူမ်ားသည္ ေကာလာဟလမ်ားကုိ တယ္လီဖုန္းကတဆင့္ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္မွတဆင့္ အစီရင္ခံႏုိင္သလို ၀ဘ္ဆိုက္တြင္ အေကာင့္ဖြင့္ထားၿပီး SMS အသုံးျပဳကာ လွ်ိဳ႕၀ွက္စြာ အစီရင္ခံစာမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္သည္။

၂။ ဦးစားေပး အစီအစဥ္ -
တန္းတူအေရးပါေသာ ေကာလာဟလႏွစ္ခုဟူ၍ မရွိပါ။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ မည္သည့္ ေကာလာဟလကို ကၽြႏ္ု္ပ္တုိ႔ အရင္ဆုံး ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ကို ဦးစားေပးအစီအစဥ္ ခ်မွတ္သြားမည္။ WikiRumours ကို အသုံးျပဳၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ စုိးရိမ္ရေသာ အစီရင္ခံစာကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး စီမံခန္႔ခဲြသြားမည္ျဖစ္သည္။

၃။ တုံ႔ျပန္ခ်က္ -
Peaceful Truth အတြက္ သေဘာထား တုံ႔ျပန္ခ်က္မွာ အလြန္အေရးပါသည္။ ေကာလာဟလအစီရင္ခံေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အဆက္မျပတ္ေသာ ဆက္ဆံေရးထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ျပႆနာမ်ားကို အခ်ိန္မီကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ ပုံစံလည္းျဖစ္သည္။

၄။ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း -
ေကာလာဟလတစ္ခုကို အရင္ဆုံး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးပါက ေနာက္တဆင့္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုို႔က အမွန္တရားကို ဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိၿပီး ေကာလာဟလအမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အေကာင္းဆုံး စိစစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားတြင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား သိရွိႏုိင္သလို တခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္မူ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ရီပုိ႔အစီရင္ခံသူကုိယ္တုိင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အမွန္တရားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေပမည္။

၅။ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း -
ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ေကာလာဟလကို အတည္ျပဳျခင္း၊ စဦးအစီရင္ခံစာ ေပးပို႔သူထံ အေၾကာင္းျပန္ျခင္းတုိ႔ကိုသာ ေဆာင္ရြက္မည္မဟုတ္ဘဲ ေကာလာဟလ ျပန္႔ႏွံ႔ၿပီး ထိခိုက္မႈမျဖစ္ပြားမီ လူမႈအသိုင္းအ၀ုိင္းအတြင္း သတင္းမွားမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အေရးပါသူမ်ားျဖစ္သည္။

Peaceful Truth လူမႈေရးသံတမန္မ်ား

Peaceful Truth က သတင္းမွားမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကၽြႏ္ုုပ္တို႔၏ လူမႈေရးသံတမန္မ်ားက ယင္းကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္တြင္ ၎တို႔က လူသားအရင္းအျမစ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာ အစီရင္ခံတင္ျပရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳံးေရးသားေပးပို႔ရမည္။ အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအား အာရုံထား ေစာင့္ၾကည့္တတ္ေစရန္ စိတ္၀င္စားမႈကို တုိးျမွင့္ေပးမည့္ သင္တန္းမ်ားလည္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ဘက္က စီစဥ္ေပးသြားရန္ ရွိသည္။ Peaceful Truth ၀န္ထမ္းမ်ားက လူမႈေရးသံတမန္မ်ားကို မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈစုံ လိုုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာေစရန္ ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ အစီရင္ခံစာေရးသားရာတြင္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စုေဆာင္းႏိုင္မည္္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔အတြက္ တစ္ဦးခ်င္းအရည္အေသြးမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္လည္ေးကာင္း၊ ၎တို႔၏ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း ကြန္ရက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ အေလးအနက္ထားရမည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္လည္းေကာင္း၊ လူထုႏွင့္ သန္႔ရွင္းၿပီး ခိုင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းရင္း ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္လည္းေကာင္း တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

WikiRumours အေၾကာင္း

WikiRumours ဆုိသည္မွာ သတင္းမွားႏွင့္ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာ ၀ဘ္ဆုိက္ဒ္နဲ႔ ဖုန္းအေျချပဳ နယ္ပယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း ေဆာ့ဖ္၀ဲမွာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး MIT လိုင္စင္ေအာက္တြင္ လြတ္လပ္စြာ သုံးစြဲႏုိင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ စီးပြားေရးအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ လြတ္လပ္စြာအသုံးျပဳႏိုင္ၿပီး ေဆာ့ဖ္၀ဲထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရန္ မလုိအပ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို မည္ကဲ့သို႔ေသာပုဂိၢဳလ္မ်ားအတြက္ အသုံးခ်ရန္ သုံးစြဲေနေၾကာင္း ၾကားသိခ်င္ပါသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ WikiRumours ကုိ သင္ဘယ္လို အသုံးျပဳေနသလဲဆိုတာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာပါ။ WikiRumours မွာ the Sentinel Project. ၏ စိတ္ကူး၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈလည္းျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ပုံ
WikiRumours သည္ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုျဖစ္သလို သတင္းမွား၊ လုပ္ႀကံသတင္းမ်ားကို တု႔ံျပန္ရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားေစရန္ အေရးတႀကီးေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကုိ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ညႊန္ျပေပးေသာ စာရင္းအင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ WikiRumours သုံးစြဲရာတြင္ သုံးစြဲသူ၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခားထားသည္။

သုံးစြဲသူ တာ၀န္
လူထုအဖြဲ႕၀င္ ----- ေကာလာဟလေဆာ့ဖ္၀ဲစနစ္ထဲ ၀င္ေရာက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ျပဳေပးႏုိင္မည္။

ကိုယ္စားလွယ္ ------ ၀ီကီရူးမားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္မႈမရွိသူတုိ႔ထံမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔မႈမ်ား၊ အသံဖုိင္မ်ားကို ရယူၿပီး သူတုိ႔ကိုယ္စား ေဆာ့ဖ္၀ဲအတြင္း ၀င္ေရာက္ေရးသားရမည္။

ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူ ---------ေကာလာဟလအဆင့္အတန္းကို ဦးစားေပးစီစဥ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူထုအတြင္း ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လမ္းညႊန္ႏုိင္သူ၊ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပႏုိင္သူ

လူထုဆက္ဆံေရး ----- ေကာလာဟလသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ တင္ျပႏုိင္သူ

စီံမံခန္႔ခြဲသူ -------ေကာလာဟလသတင္းမ်ား၊ သုံးစြဲသူမ်ားႏွင့္ ၀ဘ္ဆိုက္ပါအခ်က္အလက္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတုိင္းအတာအဆင့္မ်ားကို မွန္ကန္ေအာင္ ေျပာင္း

About Peaceful Truth

The key elements here are:

  1. Rumour reporting – Peaceful Truth subscribers can sign up and report rumours anonymously using SMS, though they can also do so through phone calls or by contacting one of the community ambassadors we have trained.
  2. Prioritization – No two rumours are created equal, so we have to prioritize which ones we address first. This is a process we will focus on perfecting and managing through WikiRumours, with any reports concerning violence taking precedence.
  3. Feedback – Responsiveness is important for Peaceful Truth and we need to constantly communicate with subscribers who report rumours. This builds trust by demonstrating that we are taking action in a timely manner.
  4. Verification – Once we determine which rumours to address first, our next task is to uncover the truth. There are various ways to do this, and we’ll have to determine the best for each type of rumour. In some cases, the relevant authorities may know, while in other cases, consulting trusted sources or querying subscribers may yield the truth.
  5. Intervention – Finally, we need to not only verify rumours and respond to the individuals who initially reported them, but also to consider strategies for containing and countering false information on a community level before it can spread and do harm. This is where community partners such as chiefs, elders, youth leaders, and women’s representatives will be essential.

Peaceful Truth Community Ambassadors

Peaceful Truth aims to mitigate the harmful effects of misinformation, and our community ambassadors play a key role in this process. They serve as the human element in this humanitarian communication network. Participants are briefed on methods of reporting information accurately, and our ongoing training promotes keen observation and attention to detail when reporting. Their ability to compile and retain meaningful and relevant information so ensures that Peaceful Truth can act on reliable information.

Peaceful Truth staff supports community ambassadors as they develop their skills in cultural adaptation, so that they are able to work with people from diverse cultural and geographical backgrounds. This will enable them to report on as wide an accumulation of information as possible. They are also encouraged to foster their interpersonal skills, tapping into their respective communities through their networks of family and friends, and reaching out through local social functions to broaden their networks, all while maintaining strong and healthy relationships with community members.


About WikiRumours

WikiRumours is a web- and mobile-based platform for moderating misinformation and disinformation. The software is free and open source under an MIT license, which means that it can be used for open, commercial, or proprietary use without mandatory attribution. That said, we're always eager to hear the uses for which people employ our software, so please let us know how you're using WikiRumours.

WikiRumours is the brainchild of the Sentinel Project.

How it works

WikiRumours is both a piece of software and an implied workflow for triaging and responding to misinformation and disinformation.


There are several unique types of user in WikiRumours, which has conditional logic associated with each user type:

Role Responsibilities
Community member Enters and annotates rumours in the system
Proxy Enters rumours on behalf of other users who may not have direct connectivity to the WikiRumours platform (i.e. intake from walk-ins, SMSes, voicemail)
Moderator Triages new rumours and assigns to community liaisons; can update rumour status
Community liaison Updates rumour status
Administrator Varying levels of permission for modifying rumours, users, website content, etc.