သတင္းမွားႏွင့္ လုပ္ႀကံသတင္းတို႔က ကမၻာတ၀ွမ္းမွ လူသားထုလုံၿခံဳေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးတုိ႔ကုိ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစသည္။
WikiRumours ဆိုသည္မွာ သတင္းမွားမ်ားကို ပဋိပကၡမျဖစ္ပြားမီ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈျဖင့္ တုန္႔ျပန္ရန္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ စာရင္းဇယားျဖစ္သည္။
ယခုပေရာဂ်က္မွာ Sentinel Project ႏွင့္ Smile Education and Development Foundation တို႔၏ ပူးေပါင္းအားထုတ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ကမၻာတြင္ ပုိမုိတြင္က်ယ္စြာ ျပန္႔ႏွံ႔ေနသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ားျဖစ္သကဲ့သို႔ မမွန္ကန္ေသာ၊ မျပည့္စုံေသာ လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ သတင္းမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနမႈကလည္း အထူးသျဖင့္ မွန္ကန္စိတ္ခ်ရသည့္ ၾကားေနမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အလွမ္္းေ၀းေသာေဒသမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို တုိးျမွင့္ ၿခိမ္္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။
ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္း၊ လူထုပါ၀င္ေစေသာနည္းတုိ႔ျဖင့္ သတင္းမွားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ WikiRumours ကို အသုံးျပဳနုိင္သည္။ ဒီမွာ၀င္ပါ

အကူအညီလုိအပ္ပါသလား...

 • အကယ္၍ သင့္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခ်က္ခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္ေသာ ေကာလာဟလတစ္ခုကို ၾကားမိပါက ရီပို႔အစီရင္ခံပါ။

 • WikiRumours တြင္ အစီရင္ခံထားေသာ ေကာလာဟလတစ္ခုကို သင့္အေနႏွင့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးႏိုင္ပါက comment တြင္ မွတ္ခ်က္၀င္ေရာက္ေရးသားပါ။

 • အကယ္၍ သင္က WikiRumours ၏ ပုံစံအတုိင္း သီးသန္႔ကိုယ္ပိုင္ျပဳလုပ္ခ်င္ပါက (မၾကာမီလာမည့္) open source ေဆာ့ဖ္၀ဲကို download ရယူပါ။

 • သင့္အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ အျခားအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားထံ WikiRumours အေၾကာင္း သတင္းျဖန္႔ေပးပါ။
 • Misinformation and disinformation pose a challenge to development, governance, public health, and human security efforts around the world. WikiRumours is a workflow and technology platform designed to counter the spread of false information through transparency and early mitigation of conflict. This project is a joint effort between the Sentinel Project and the Smile Education and Development Foundation.

  As communications technology has become more widely distributed in the developing world, the spread of inaccurate, incomplete or fabricated information is an increasingly significant threat to peace and stability, particularly in regions with limited access to reliable third-party media.

  WikiRumours can be used to contextualize and mitigate misinformation through community involvement, crisis moderation, and transparency. Here's how.

  Want to help?

  • If you've heard a rumour in your community which represents an immediate risk of conflict, report it now.
  • If you have verifiable information on an existing rumour recorded in WikiRumours, leave a comment on it.
  • If you want to implement a private, local instance of WikiRumours, download the open source version of the software (coming soon).
  • Spread the word about WikiRumours in your community and beyond!